kliknutím aktivujete zoom
načítám...
Nenašli jsme žádné výsledky
otevřená mapa
Pohled Cestovní mapa Družice Hybridní Terén Moje lokace Celá obrazovka Předch další

0 Kč - 50 000 000 Kč

Další možnosti vyhledávání

0 Kč - 100 000 Kč

Další možnosti vyhledávání
Našli jsme 0 Výsledek. Zobrazit výsledky

Estate.cz » ARCHITECT+ » Rozvoj lokality Špitálka: (Nejen) bydlení pod chladicí věží

Rozvoj lokality Špitálka: (Nejen) bydlení pod chladicí věží

Zdroj/foto: Se souhlasem Města Brno
Cílem projektu je nalézt pro západní část areálu Tepláren životaschopné téma jejího nového využití. Na základě tohoto tématu poté vytvořit dostatečně atraktivní a dostatečně silný koncept chytré čtvrti, schopný zaujmout své potenciální uživatele. Tímto výjimečným konceptem zároveň i transformovat dnešní brownfield Špitál­ka v živou, moderní městskou čtvrť, širšího centra města Brna.

Autorská zpráva

Jihovýchodní část Brna, jeho dřívě­jší industriální srdce, je dnes tvořeno „rezavým pásem“ původních či již částečně se proměňujících továrních areálů. Průmyslová minulost lokality, především textilní výroba, byla ve své době motorem rozvoje místa. Historický odkaz na „moravský Man­chester“ s sebou však nese i obtížnou transformaci místa v plnohodnotnou, živou městskou čtvrť. Původní tovární areály jsou doposud částečně využívány pro výrobu či skladování. Časový souběh i faktický konflikt (např. Teplárna, E.ON) takovýchto činností s nově přicháze­jícími moderními městotvornými funk­cemi jsou dnes hlavní limitou úspěšné transformace lokality. Výjimečným potenciálem oblasti je její unikátní poloha. Sousedství s historickým jádrem a faktická součást centra města jsou obrovskou příleži­tostí pro proměnu lokality. Jednoduchá a přehledná majetková držba v místě spolu s vlastnictvím jádrového území o rozhodující ve­likosti městem (Teplárny Brno) jsou klíčové nejenom pro reálnou a úspěš­nou transformaci lokality, ale i celé širší oblasti Cejl – Křenová.

Některé původní industriální objekty dodnes připomínají historii lokality a jsou šancí nejen pro utváření budoucí svébytné identity místa, ale spolu s ní i možností budování silné značky města. Cílem projektu je ponechání hodnot místa k jeho vrstvení. Historický odkaz utváří identitu místa – specifickou atmosféru dokáže ocenit mladá generace.

Proto je nalezení cílové skupiny, které nevadí postindustriální charakter i dědictví lokality, která jej naopak vyhledává a ocení, klíčem i napros­tou podmínkou úspěchu transformace místa a nastartování proměny a roz­voje jeho okolí. Potenciální uživatel i klient budoucí podoby místa v Brně již existuje. Tento „metropolitní člověk“ je člověk, jenž oceňuje moderní městský život pro jeho pestrost, aktivnost, atraktivnost. Pro jeho příležitosti, nabídku a služby, jež poskytuje. Člověk aktivní, kreativní, svobodomyslný a s potřebou si sám svůj život tvořit, budovat a ovlivňovat. Člověk, jenž pro svůj život, práci, zábavu, ale i relaxaci, pro své sociální a pracovní kontakty vyhledává k tomu připravené centrum města i s jeho odpovídající atmosférou.

Zdroj/foto: Se souhlasem Města Brno

Navrhované řešení spoléhá na vytvoření tří silných destinačních lákadel. Tyto „high-lighty“ by se měly stát iniciátory nového rozvoje schopné zaujmout obyvatele města, kraje i středoevropského regionu. Pro jejich vznik navrhujeme využít historickou stopu místa, tedy jeho původní industriální objekty. Vytvořit a pracovat s jejich vzájemnou prostoro­vou i programovou synergií a vytvořit:

CULTURE HUB – stávající dvě lodě průmyslových hal

EVENT HUB – původní chladicí věž

COWORK HUB – stávající etážová budova

Cílem je vytvořit v místě dostatečnou kvantitu a kvalitu otevřených mul­tifunkčních a variabilních jednotek sloužících jak pro práci, tak pro by­dlení, ubytování, prezentaci (studia, dílny, ateliéry, byty atp.). Vytvořit strukturu s proměnlivým využitím, reagujícím na život místa. Strukturu o dostatečném množství i pestrosti svých uživatelů a obyvatel, jež je svou kvalitou, ale i kvantitou schopná nas­tolit nové trendy místa i lokality.

Zároveň tím uvolnit potenciál generu­jící potřebnou „hustotu“ vztahů a „energii místa“, jež jsou schopné dlouhodobě zajistit živoucnost místa, a tedy i životaschopnost záměru.

City HUB bude tvořen multifunkčními, variabilními jednotkami, jednoduchými moduly sloužícími jak pro práci, tak pro bydlení, ubytování, prezentaci (studia, dílny, ateliéry, byty atp.). Klíčová je nejenom „chytrá jed­noduchost“ jednotek, ale i jejich do­statečné množství a pestrost. Především to se stane zárukou potřebné „hustoty vztahů“ a „energie místa“, tedy faktorů schopných dlouhodobě zajistit živouc­nost místa a životaschopnost záměru jeho transformace. Potřebná pestrost a „normálnost“ struktury uživatelů bude podpořena jejich odpovídajícím mixem. Uživatelé CITY HUBu se také stanou „domácími“ uživateli zdejšího nově vzniklého veřejného prostoru, živého parteru a střešní krajiny objektů i uži­vateli CULTURE a EVENT HUBu.

Zdroj/foto: Se souhlasem Města Brno

CULTURE HUB

Culture HUB se stane jedním z lákadel lokality, iniciačním bodem její transformace a rozvoje (obdobnou roli sehrálo Fórum Karlín v případě přeměny pražského Karlína).

Je nám známo, že Brno má vícero kulturních, společenských, sportovních a výstavních hal. V drtivé většině se však jedná o ne­variabilní koncepce, většinou s pevnou elevací hlediště. Na trhu chybí moderní, multifunkční, variabilní sál, „stagiona“ o kapacitě cca 1000 až 1500 sedících či 1500 až 3000 stojících diváků typu „shoe box“. Stávající průmyslová hala, výborně lo­kalizovaná v centru města, tvořená dvě­ma loděmi, nabízí výjimečnou možnost své rekonverze v moderní „shoe box“ o kapacitě hlediště min. cca 1000 sedících diváků a cca 3000 diváků stojících. To vše v samém centru města. Jednoduchost a otevřenost řešení umožňuje rychlou proměnu využití sálu dle potřeb konkrétní produkce či dra­maturgie pořadu. Klíčová je schopnost rychlé proměny prostoru navíc umožňujícího i fyzické propojení s event HUBem či dalšími okolními objekty.

Zdroj/foto: Se souhlasem Města Brno

COWORK HUB

Cowork HUB využívá stávající žele­zobetonovou „etážovku“. Cílová klientela nového využití místa, tj. metropolitní člověk, začínající moderní technologické firmy, kreativní průmysl, „startupová“ scéna atp., ti všichni budoucí uživatelé nové chytré čtvrti Špitál­ka potřebují chytré pracovní prostory pružně reagující na jejich potřeby. Cowork HUB se svými cca 3500 m² umožňuje již od počátku transformace lokality vyslat jasný impuls a signál jejího nového směřování. Ihned nabídnout její budoucí cílové klientele prostory a umístění a tím získat i první trvalé uži­vatele nového využití místa. První uživatelé Cowork HUBU se také stanou prvními „domácími“ uživateli Cul­tur a Event HUBů. V dlouhodobém horizontu se Cowork HUB stane těžištěm nově vzniklých pracovních ploch. Sdíleným, pružným pracovištěm obklopeným strukturou modulárních jednotek CITY HUBu, jež budou spíše individuálnějšího charak­teru. Cowork HUB se také stane inkubátorem budoucích uživatelů CITY HUB.

Zdroj/foto: Se souhlasem Města Brno

VARIANTY MOŽNÉHO PROSTOROVÉHO VYUŽITÍ VĚŽE

Plocha celkem 4950 m²

Expozice: otevřený prostor

Prodej / tematické expo: členění na menší uzavíratelné jednotky

Variabilní eventové prostory

EVENT HUB: IKONA MÍSTA

Stávající, dlouhodobě nevyužívaná chladicí věž je již dnes výrazným sym­bolem lokality i její industriální historie. Všichni budoucí uživatelé nové chytré čtvrti Špitálka, ale nejenom oni, mají životní potřebu permanentní sebeprezentace, potkávání, vzájemného ovlivňování, oslovování svého budoucího trhu, potencionálních zájemců o jejich produkty či investorů do jejich aktivit.

Zdroj/foto: Se souhlasem Města Brno

VEŘEJNÝ PROSTOR, STŘEŠNÍ KRAJINA, ZELEŇ, PARTER 

Veřejný prostor, parter, střešní krajina i jejich zeleň jsou otevřeny a určeny všem. Umožňují intenzivní, plnohod­notné a atraktivní užívání venkovního městského prostoru. Stratifikace a gradace veřejného pros­toru od ruchu po intimitu, od otevřenosti po uzavřenost, budou respektovat potře­by svých uživatelů.

Střešní krajina, se „skywalkem“ spoju­jícím všechny objekty a procházejícím chladicí věží, spolu se svými sportovišti, zelení a zahrádkami uživatelů objektů, a především s unikátními výhledy, se stane významným symbolem trans­formovaného brownfieldu. Masivní zeleň na střechách přispěje i ke snížení tepelné zátěže lokality.

Náměstí mezi HUBy se stane klidně­jším, intimnějším veřejným prostorem s možností využití pravidelnými i nepravi­delnými eventy i nahodilými setkáními, vystoupeními atp. Prostor náměstí bude možno zapojit i do provozu okolního parteru či akcí v přiléhajících objektech Cultur a Event HUBů.

Zdroj/foto: Se souhlasem Města Brno

INICIACE A ETAPIZACE

Pro reálnou a úspěšnou transformaci území jsou klíčové strategie postupu a fázování jeho jednotlivých kroků. Zásadní je iniciace celé transformace území, jeho zpřístupnění pomocí vybudování části koridoru Brněnské třídy. Toto „otevření“ území musí být prováze­no i jeho prvotním „zatraktivněním“ otevřením Culture HUBu i Cowork HUBu. I toto otevření je možné rozdělit na fázi užívání již před vlastní rekonstrukcí obou objektů a na provoz již po jejich plnohod­notné rekonstrukci.

Následně by měla být doplněna celá I. fáze o část live/work, event HUB a finální řešení veřejného prostoru do celkového synergicky působícího city HUBu. Otevření a zprostupnění místa a umístění synergicky pracujícího a působícího komplexního a atraktivního city HUBu změní vnímání celé lokality svým okolím i celým městem. Zároveň bude druhoplánově okamžitě iniciovat pozitivní proměnu chování vlastníků okolních nemovitostí. Ve svém výsledku se oblast stane atraktivní a přitažlivou pro její původní i nové oby­vatele.

Zdroj/foto: Se souhlasem Města Brno

MASTERPLAN A CIRKULACE V ÚZEMÍ

Zásadním je otevření a zpřístupnění území jak pro pěší a cyklisty, tak pro auto­mobilovou dopravu. Pro kvalitativní a pozitivně synergický vliv záměru na své okolí je důležité nalezení co největšího množství propojení v území umožňující jeho maximální prostupnost. Nosnou kostrou otevření území a potřebné cirkulace v něm budou především nová Brněnská třída ve směru severojižním a ve směru východozápadním nově vytvořená městská ulice spojující ulici Vlhkou s ulicí Špitálka. Důležitá je i možnost přímého pěšího propojení Koliště s ulicí Vlhkou a ji­hovýchodního rohu řešeného území se severozápadním rohem areálu Mosilany v prostoru Ponávky. Velkou přidanou hodnotou zvyšující pros­tupnost a atraktivitu území a jeho pozi­tivní dopad na široké okolí by byla budoucí rekonverze železničního viaduktu v pěší a cyklistickou „parkline“ této části města. Po vymezení koridoru nové Brněnské třídy by bylo z hlediska rychlého a efektivního postupu možné postupovat dvoufázově. Začít nejdříve s lehčí dvouproudovou komunikací nevyžadující tak zásadní ma­jetkové a stavební úpravy v jejím napo­jení na Cejl. Posléze pak, v budoucnosti, po prověření jejího užívání přistoupit k celkovému dokončení do její finální podoby. Dostatečná a koncepční cirkulace pěších, cyklistů, MHD, ale i automobilů územím je klíčová pro pestrý a dlouhodobě udržitelný život veřejného prostoru a parteru objektů.

Zdroj/foto: Se souhlasem Města Brno

ROZVOJ LOKALITY ŠPITÁLKA

Místo: Brno

Zadavatel: Město Brno

Autoři: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Petr Jakšík / A8000 Vedoucí projektu: Petr Jakšík

Hlavní architekt: Petr Jakšík

Hlavní inženýr: Ladislav Krlín, Ivan Skalický

Spolupráce: Stanislava Blažková, Marta Vránová, Kotryna Chmelevskyte, Maddalena Losin Daco, Dominik Pleva, Martin Sedmák, Magda Pechová, Laura Victoria Nogales

Dopravní řešení: Petr Soldán / Ateliér DPK – Projekty Brno Rozloha řešeného území: cca 2 ha

Studie: 2020

Galerie

Autor: Roberto Klaus

Líbil se vám článek? Podělte se o něj se svými přáteli:

Čtěte také

BYZNYS & REALITY
LIFESTYLE
ROZHOVORY
ARCHITEKTURA & DESIGN
Estate Awards
O portálu
O magazínu Estate
Reference
Premium Media Group
Kontakt
Všeobecné obchodní podmínky
Zásady ochrany osobních údajů
Spravovat souhlas s nastavením osobních údajů

Sociální média

© 2021 All rights reserved​

Made by RomanJelinek.cz | full servisová marktingová agentura

Porovnejte nabídky